ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

 

Фізична особа-підприємець Цьовх Катерина Олександрівна , який діє на підставі запису в ЄДР ЮО, ФОП та ГО за № 2 415 000 0000 033661 від 18.08.2008р. (надалі іменується – Продавець), який надає послуги через сайт https://kiwifitness.com.ua/, з однієї сторони, на підставі статті 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій фізичній особі, що володіє дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, в подальшому іменований «Покупець», далі разом – «Сторони» укласти даний Публічний договір про надання послуг (далі – «Договір») про наступне:

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Продавець зобов’язується провести Покупцю спортивно-оздоровчі послуги (надалі – послуги), а Покупець зобов’язується оплатити проведення вищезазначеної послуги в порядку і на умовах передбачених цим договором.

1.2. Проведення послуги відбувається офлайн за адресою м. Львів, вул. Ст. Бандери, 18.

 

  1. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Підтвердженням прийняття даної Договору (Оферти) є замовлення Покупця на купівлю послуги, розміщеної на сайті https://kiwifitness.com.ua/.

2.2. З моменту отримання Продавцем замовлення на купівлю послуги Публічний договір вважається укладеним без його подальшого підписання Сторонами.

 

  1. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА КУПІВЛЮ ФІТНЕС КУРСУ

3.1. Замовлення на купівлю послуги здійснюється Покупцем сервіс Інтернет сайту https://kiwifitness.com.ua/.

3.2. Інформацію про послуги міститься на Інтернет сайті: https://kiwifitness.com.ua/.

3.3. При оформленні замовлення на купівлю послуги через Інтернет сайт Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:

3.3.1. Прізвище, ім’я Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

3.3.2. Адреса електронної пошти;

3.3.3. Контактний телефон.

3.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця.

3.5. Ухвалення Покупцем умов цього Договору здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в форму замовлення на купівлю послуги на Інтернет сайті (https://kiwifitness.com.ua/).

3.6. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення на купівлю послуги.

3.7. Продавець зобов’язується зв’язатися з Покупцем за вказаною Покупцем електронною поштою або телефоном протягом одного робочого дня з моменту оформлення Замовлення на покупку послуги для підтвердження замовлення.

 

  1. ЦІНА, УМОВИ ОПЛАТИ, ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ МІЖ СТОРОНАМИ

4.1. Вартість проведення послуги вказується на Інтернет сайті https://kiwifitness.com.ua/.

4.2. Покупець зобов’язаний сплатити за проведення послуги до її початку (старту).

4.2.1. Проведення послуги неможливе без оплати Продавцю суми винагороди передбаченої п. 4.1. цього договору.

4.3. Оплата Замовником винагороди Виконавцю проводиться у безготівковій формі через https://kiwifitness.com.ua/ відповідно до умов передбачених Інтернет сайтом (https://kiwifitness.com.ua/).

4.4. Датою оплати Покупцем Продавця за цим Договором вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий (поточний) рахунок Продавця.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.6. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.7. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів між Сторонами, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ

6.1. Публічний договір вступає в законну силу з моменту його акцептування Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, передбачених цим Публічним договором.

6.2. Закінчення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

  1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Підписанням цього Договору Покупець надає згоду Продавцю на обробку персональних даних.

7.1.1. До складу персональних даних, що отримуються під час підписання цього Договору можуть входити: прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон, адреса електронної пошти, та інші дані передбачені чинним законодавством України.

7.2. Персональні дані оброблятимуться з метою реалізація Продавцем прав та обов’язків Сторін, що випливають з умов цього Договору.

7.3. Укладенням цього Договору Покупець засвідчує та гарантує, що:

7.3.1. Персональні дані Покупця були надані Продавцю добровільно, чим підтверджує правомірність їх отримання; надані персональні дані про Покупця є достовірними, а їх склад, обсяг та зміст відповідають вимогам законодавства та вищевказаній меті їх обробки та досягнутими між Сторонами домовленостям;

7.3.2. В дату укладання цього договору, Покупця, належним чином повідомили про права та мету збору та обробки персональних даних.

7.3.3. Продавець має право обробляти персональні дані Покупця безстроково.

 

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Публічний договір укладається шляхом приєднання Покупця до запропонованого Продавцем Договору повністю і прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Покупець не може запропонувати свої умови Публічного Договору.

8.2. Продавець має право вносити зміни в Договір (Оферту) без повідомлення Покупця, які вступають в силу з моменту внесення Продавцем змін шляхом їх розміщення на сайті.

8.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.

8.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

8.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.6. У випадку, якщо за певних обставин одне або декілька положень даного Договору буде визнано недійсним, незаконним або будь-яким іншим чином втратить свою юридичну силу, ця обставина не впливатиме на дійсність або юридичну силу інших положень даного Договору. Сторони погоджуються, що у випадку, якщо будь-яке з положень даного Договору виявиться недійсним, незаконним або таким, що втратило юридичну силу, вони негайно почнуть переговори з метою зміни такого положення даного Договору, щоб у зміненому виді воно стало дійсним і законним.

8.7. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати запис і зберігання телефонних дзвінків, листування, повідомлень, в тому числі електронних, пов’язаних з виконанням замовлення Покупця на купівлю послуги і зобов’язань за цим Договором.

 

  1. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Продавець: фізична особа-підприємець Цьовх Катерина Олександрівна, 79005, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Г.Артемовського, буд. 11, кв. 6; реєстраційний номер облікової картки податків – 3086422047, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань 2 415 000 0000 033661 від 18.08.2008р.

Клуби
Київ
Львів
Клуби
Київ
Львів